VITAJTE V E - PORADNI.

Vitajte!

Máte problém, potrebujete radu, vysvetlenie alebo chcete zverejniť svoje skúsenosti a názory?

Tak Ste na správnom mieste. Sme tu pre Vás.

Píšte....

2013/01/14

Príspevok na bývanie

Chcem sa spytat Na prispevok na byt alebo garzonku 60% som postihnuta co musím spnit či to znikne narok na byt. A ešte jedna otazka kolko hodin možem pracovat chranenej dielny? Na
stranke som čitala urad sa stara aj ubytovanie aj stravu možem aj davku požadat ked sa zamestnam .

10 komentárov:

eporadca povedal(a)...

Dobrý deň

Príspevky pre občanov v oblasti bývania majú za cieľ úpravu bytu poprípade rodinného domu, garáže.

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže


Všeobecné informácie

Fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže je možné poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže.

Účelom tohto peňažného príspevku je:

dosiahnuť bezbariérovosť domu, bytu a garáže a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu alebo,odstránením bariér umožniť alebo uľahčiť premiestňovanie fyzickej osoby s ŤZP.
Zdroj:http://www.employment.gov.sk/pp-na-upravu-bytu-rodinneho-domu-alebo-garaze.html#podmienky-naroku

eporadca povedal(a)...

Potrebné informácie k peňažnému príspevku na úpravu bytu, rodinného domu nájdete na
http://www.employment.gov.sk/pp-na-upravu-bytu-rodinneho-domu-alebo-garaze.html#podmienky-naroku

eporadca povedal(a)...

Príspevok na kúpu bytu - Ministerstvo PSVaR neposkytuje.

eporadca povedal(a)...

Existuje ešte príspevok na bývanie Príspevok na bývanieVšeobecné informáciePríspevok na bývanie prispieva na úhradu nákladov spojených s bývaním, občanovi v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, za splnenia zákonných podmienok.


Podmienky nárokuPríspevok na bývanie patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním na pomoc v hmotnej núdzi, ak splnili podmienky nároku na dávku. Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.Podmienkami vzniku nároku na príspevok na bývanie sú:1. hmotná núdza,2. vlastníctvo bytu alebo rodinného domu; táto podmienka neplatí u poberateľa starobného dôchodku, ale aj poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku,3. nájom bytu alebo rodinného domu; táto podmienka neplatí v osobitných prípadoch obdobne viď. ako sa uvádza v bode 2.4. nájom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,5. právo doživotného užívania bytu alebo rodinného domu,6. uhrádzanie nákladov spojených s bývaním za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukázanie uznania dlhu a dohody o splátkach; táto podmienka neplatí v osobitných prípadoch obdobne viď. ako sa uvádza v bode 2.7. podmienky nároku sa prehodnocujú raz za 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; táto podmienka sa nesleduje v osobitných prípadoch obdobne viď. ako sa uvádza v bode 2.8. nárok zaniká, ak úrad zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca dlh, ktorý predstavuje nedoplatky spojené s bývaním; táto podmienka sa nesleduje v osobitných prípadoch obdobne viď. ako sa uvádza v bode 2.Za bývanie sa na účely príspevku na bývanie považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadení sociálnych služieb celoročne a bývanie v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom má občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, právo doživotného užívania.

Oprávnená osobaObčan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje- je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,- vlastník bytu, nájomca bytu alebo vlastník rodinného domu, nájomca rodinného domu uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním.- oprávnenou osobou je taktiež občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú ak je poberateľom starobného dôchodku; platí to aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.- oprávnenou osobou je tiež občan v hmotnej núdzi, ktorý má v byte , resp. rodinnom dome právo doživotného užívania.


http://www.employment.gov.sk/pp-na-upravu-bytu-rodinneho-domu-alebo-garaze.html#podmienky-naroku

eporadca povedal(a)...

Nájomné byty - ako možná alternatíva
Konkrétne pre Prešov
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz pre overenie totožnosti a trvalého pobytu
- potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom a potvrdenie o čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných
- potvrdenie o trvalom pobyte v meste Prešov (na ohlasovni MsÚ)
- čestné vyhlásenie žiadateľa úradne overené
Upozornenie: pre zaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov o pridelenie nájomného bytu je základnou podmienkou
a) v zmysle VZN mesta Prešov č. 2/2009 o prideľovaní nájomných byto vo vlastníctve mesta trvalý pobyt v meste Prešov bez prerušenia minimálne dva roky alebo pracovný pomer na území mesta Prešov ninimálne dva roky,
b) žiadateľ alebo manžel/ka, druh/družka nie je nájomcom alebo spoločným nájomcom mestského, družstevného alebo podnikového bytu, nie je a ani nebol/a vlastníkom, spoluvlastníkom bytu alebo domu a nie je stavebníkom bytu resp. rodinnéhodomu,
c) preukáže schopnosť platiť nájomné formou potvrdenia o aktuálnom príjme žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných,
d) žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti neuhradené záväzky voči Mestu Prešov,
e) mesačný príjem žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných v predchádzajúcom kalendárnom roku neprevýšil trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Poplatok: bez poplatku
Lehota na vybavenie: 30 dní
Zákonná úprava: VZN mesta Prešov č. 2/2009 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta

http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=8389

eporadca povedal(a)...

Čo sa týka práce v chránenej dielni - Zákon v súčasnosti neobmedzuje poberanie invalidného dôchodku a možnosť pracovať. Môžete byť zamestnaný, či pracuje na dohodu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba. Invalidný dôchodok môže poberať aj bez ohľadu na výšku zárobku.
zdroj: internet

Výška celkového príjmu má však vplyv na výšku poskytnutých príspevkov, ak invalidný dôchodca žiada o kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
zdroj: internet

eporadca povedal(a)...

Obmedzenie v podobe 4 hodinového prac. času pre zdravotne znevýhodnenie nie je. Ale ak ste evidovaná na UPSVaRe existuje určité obmedzenie vo výške zárobku, ale nie v odpracovaných hodinách za deň.

Anonymný povedal(a)...

Problém v hodinách zamestnania nie je u invalidných občanov, ale keď ste stále v evidencii úradu práce, tam máte obmedzenie zárobku !
Neviem ako je to s príspevkom na byt, ak ste jeho vlastníkom ? Ale určite to vedia na ÚPSVaR - na oddelení štátnych dávok. Anna

Jan Tleskač povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Jan Tleskač povedal(a)...

Pekný deň,

chcel by som sa spýtať, ako to je s príspevkami na plastové okná. Koľko percent by mi mohol príspevok preplatiť? Rád by som si objednal plastové okná odtialto a chcel by som sa spýtať, či by vyhovovali podmienkam pridelenia dotácie. Ďakujem za odpoveď

S pozdravom,
Jan Tleskač